Taalplan Frysk 2030

Wolkom! Welkom!

De provinsje Fryslân wol dat it Frysk úterlik yn 2030 in struktureel plak krijt yn it ûnderwiis yn it Fryske taalgebiet. Mei it projekt Taalplan Frysk 2030 besiket de provinsje dy ambysje te ferwêzentlikjen. Sjoernalist Arjen Visser hat útsocht wat hjir yn de praktyk by komt sjen. Op dizze webside wurdt útlein wat it Taalplan Frysk 2030 krekt is en hokker problemen der oerwûn wurde moatte, wolle de doelen fan de provinsje helle wurde. 

 

De provincie Fryslân wil dat het Fries uiterlijk in 2030 een structurele plaats krijgt in het onderwijs in het Friese taalgebied. Met het project Taalplan Frysk 2030 probeert de provincie die ambitie te verwezenlijken. Journalist Arjen Visser heeft uitgezocht wat hier in de praktijk bij komt kijken. Op deze website wordt uitgelegd wat het Taalplan Frysk 2030 precies is en welke problemen er overwonnen moeten worden, willen de doelen van de provincie gehaald worden. 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb